Adatvédelmi szabályzat

Kertai Melinda ev., ( 9011 Győr, Fenyvessor 40., Adószám: 51397306-1-28),  továbbiakban: ”Üzemeltető”, mint adatkezelő az alábbiak szerint kezeli az Ügyfél adatokat:

A jelen adatkezelési szabályzat szempontjából Ügyfélnek minősül:
Aki az adatfelvételi űrlapon az adatait önkéntesen, minden kényszerítés nélkül megadta.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása és/vagy az ügyfél harmadik személy részére történő olyan önkéntes hozzájárulása, amely alapján az adatok az Üzemeltető részére is átadhatók.

Az Ügyfél a személyes adatainak Üzemeltető részére történő megadásával egyben hozzájárul az Üzemeltető részére a személyes adatai jelen szabályzat szerinti kezeléséhez.
A nem valós, hibás, vagy hiányos adatközlés (együttesen téves adatközlés) korlátozhatja, akadályozhatja az adatkezelés céljaival összefüggő hatékony kapcsolattartást, információközlést.

Az Üzemeltető által megadott adatok helyességével, hiányosságával összefüggésben mindennemű felelősséget kizár.

Az adatkezelés az alábbi célokra történhet:
Közvetlen üzletszerzési céllal (az Ügyfél ezirányú hozzájárulása esetén): Az Üzemeltető közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-
ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek
részére.

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés
A tuzolto-berles.hu honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kezeljük: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja.

A weboldal a működéséhez „cookie”-kat (sütiket) használ. Ezek HTTP- és flash cookie-k, amelyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg, pl. hogy mely weboldalak lettek megtekintve. A cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

Az adatok megismerésére jogosultak köre
A személyes adatonak minősülő információkat az Üzemeltető a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Üzemeltető részére szolgáltatási szerződések alapján a jelen szabályzatban
nevesített adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek és szervezetek ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartamai, az adatok törlése, módosítása
Az Üzemeltető a személyes adatokat mindaddig kezelheti, ameddig a szolgáltatással kapcsolatban vele szemben és/vagy viszont jog, igény, érdek érvényesíthető. Az igényérvényesítés szempontjából a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános elévülési idő, illetve a mindenkor hatályos magyar jog szerinti időtartamok az irányadóak.

A közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokat az Üzemeltető az Ügyfél hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indoklás nélkül, a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken ingyenesen lehetősége van. Amennyiben az Üzemeltető az Ügyfél szolgáltatásra vonatkozó szerződésének megkötésében/szerződés
módosításában működik közre, úgy az Ügyfél szerződésben megadott személyes adatait és a szerződés adatait a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó joga megszűnése esetben is jogszerűen kezelheti a fenti időtartamok alatt.
Az Üzemeltető a személyes adatot törli akkor, ha kezelése jogellenes; az hiányos vagy téves
– és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt; azt a bíróság
vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, vagy a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az Üzemeltető az adatot nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Üzemeltető egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot az Üzemeltető helyesbíti. A helyesbítésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Ügyfél azadatai módosítását, törlését, zárolását bármikor, ingyenesen kérheti az Üzemeltetőtől.

Az Üzemeltető az adatokat harmadik személynek nem adja át.

Az Ügyfél nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Az Ügyfél az adatai kezeléséről annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet.

Tájékoztatás kérés az adatok kezeléséről

Az Ügyfél a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az Üzemeltetőtől a személyes adatai kezeléséről. Ilyen igény esetében az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás megtagadásáról, annak jogalapjáról, valamint az igénybe vehető jogorvoslatról az Üzemeltető írásban tájékoztatja az Ügyfelet.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.

A tiltakozásának megalapozottsága esetében az adatkezelést az Üzemeltető – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni
a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az Ügyfél az Üzemeltető meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Ügyfél jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni, amennyiben észleli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Bírósági jogérvényesítés

Az Ügyfél adatkezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén a tuzolto-berles.hu oldal üzemeltetője ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az Üzemeltető az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli.

Az Üzemeltető magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

1. az 1992. évi LXIII. törvény –A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról,
2. az 1998. évi VI. törvény –Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
3. 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
továbbá
4. az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

Elérhetőségek

Az Üzemeltető részére címzett kérések és nyilatkozatok megtehetők írásban az
info@tuzolto-berles.hu címen, vagy a tuzolto-berles.hu üzemeltetőjének mindenkori székhelyére címezve: Kertai Melinda ev., 9011 Győr, Fenyvessor 40., Adószám: 51397306-1-28) küldött levélpostai küldeményben.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: www.naih.hu1043